6 C
Свалявський район
21/03/2019

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням районної радивід 14.12.2015 р. № 18(із змінами 25.02.2016 р.)
Р Е Г Л А М Е Н Т
роботи Свалявської районної ради сьомого скликання

Розділ І. Загальні положенняРайонна рада є органом місцевого самоврядування, що представляє спільніінтереси територіальних громад району у межах повноважень, визначенихКонституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”та іншими законами, а також повноважень, переданих їй сільськими, міською таобласною радами.
Стаття 1. Порядок діяльності районної ради, її органів та посадових осібвизначається Конституцією України, законами України “Про місцевесамоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад” та іншимизаконодавчими актами і цим Регламентом.
Стаття 2. Регламент роботи районної ради (далі
– Регламент) є нормативним актом,обов’язковим для виконання районною радою, який передбачає порядок проведенняпершої сесії ради, порядок обрання голови та заступника голови районної ради,скликання чергової та позачергової сесій, призначення пленарних засідань ради,підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень ради прозатвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а такожпорядок роботи сесії, функції органів районної ради, депутатів та посадових осібради. До прийняття Регламенту ради чергового скликання застосовується Регламентради, що діяв у попередньому скликанні.Регламент затверджується не пізніше як на другій сесії районної ради.
Стаття 3. Гласність в роботі ради:1. Засідання ради, її колегії, постійних комісій та інших спеціальних комісій євідкритими і гласними.2. За рішенням ради можуть проводитися закриті засідання для розгляду конкретновизначених питань, відповідно до вимог законодавства України про інформацію, істосуються:1) інформації щодо приватного життя конкретних громадян, даних персональногохарактеру;2) конфіденційної інформації, що визнана такою у встановленому порядку іналежить районній раді, установам, підприємствам, організаціям і відомствам;3) інформації, що становить державну таємницю.3.Якщо прийняте у результаті закритого засідання рішення не містить даних,розголошення яких призведе до порушення законодавства у сфері інформації тавідповідної таємниці, воно оприлюднюється у встановленому регламентом порядку.4. Гласність роботи ради забезпечується шляхом: 1) доведення до відома громадськості інформації про скликання сесії та основніпитання порядку денного; 2) опублікування звітів про роботу та рішень ради в друкованих засобах масовоїінформації; 3) розміщення звітів про роботу та рішень ради на офіційному сайті у мережіІнтернет; 4) оголошення інформації про роботу ради через аудіо
– та аудіовізуальні засобимасової інформації; 5) надання можливості громадянам спостерігати (в порядку, обумовленому вчастині 7 цієї статті) за роботою ради.5.Представники засобів масової інформації акредитуються при раді на певнийтермін, який не може бути більшим за термін дії ради поточного скликання, черезподання керівництву ради відповідної заяви, підписаної повноважною на те особоюзасобу масової інформації. Відмова в акредитації повинна бути вмотивованою іможе бути оскаржена до ради або до суду. Акредитованим представникам засобівмасової інформації надається можливість ознайомлення з матеріалами, якіпоширюються серед депутатів на пленарному засіданні, за винятком тих, щослухаються у режимі „закритого засідання”.6.У разі порушення законодавства про інформацію або цього регламентупредставником засобів масової інформації, рада може позбавити його акредитації навизначений термін процедурним рішенням.7. На засіданнях ради можуть бути присутніми громадяни, для яких визначаютьсямісця за попереднім записом, який веде уповноважена особа (як правило, працівниквиконавчого апарату ради). Заявки на запис подаються до закінчення робочого дня,що передує пленарному засіданню. Кількість присутніх обмежується наявноюкількістю сидячих місць у відповідному секторі сесійного залу.8. Місця для депутатів ради відводяться в залі засідань окремо від місць для іншихосіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами. Під часзасідання ради, особи (за винятком технічних працівників), які не є її депутатами, неповинні знаходитися в місці розміщення депутатів.
Стаття 4. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботипостійних комісій визначаються цим Регламентом та Положенням про постійнікомісії, що затверджуються радою.
Стаття 5. Районна рада може утворювати тимчасові контрольні комісії увідповідності до статті 48 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.Розділ ІІ. Організація роботи районної ради
Стаття 6. Планування роботи районної ради1.Діяльність районної ради здійснюється відповідно до орієнтовних планів, якізатверджуються радою на рік.Орієнтовний план роботи визначає головні напрями діяльності районної ради, їїорганів та містить перелік основних питань, які плануються радою до розгляду впоточному році із зазначенням служб, відповідальних за їх підготовку.2.Проект орієнтовного плану роботи районної ради розробляється постійнимикомісіями ради та виконавчим апаратом з урахуванням пропозицій депутатів,органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.3.Орієнтовний план роботи на наступний рік затверджується на пленарномузасіданні ради в кінці поточного року і в десятиденний строк доводиться до відомавсіх депутатів районної ради, виконавчих органів, зацікавлених організацій іслужбових осіб.4.В орієнтовний план роботи на рік обов’язково включаються питання:
– контролю за виконанням депутатських запитів, планів робіт та рішень районноїради;
– звіти посадових осіб райдержадміністрації про роботу по виконанню делегованихрадою повноважень.5.Організація виконання орієнтовного плану покладається на постійні комісії тавиконавчий апарат районної ради. Хід виконання орієнтовного плану роботиобговорюється на засіданнях постійних комісій, засіданнях колегії районної ради.Пропозиції щодо уточнення або зміни орієнтовного плану роботи радирозглядаються районною радою на пленарних засіданнях на вимогу депутатів тапостійних комісій.6.На основі орієнтовного плану колегія та виконавчий апарат районної радирозробляють проекти порядку денного чергових сесій районної ради.7.Орієнтовні плани роботи постійних комісій складаються на поточний рік ізатверджуються на засіданні комісій. Плани роботи комісій можуть коригуватись вразі включення до них позапланових питань за дорученням районної ради, головиради та його заступника, за пропозицією членів комісії, інших депутатів.До плану роботи комісії питання включається після обговорення пропозиційна засіданні комісії, з визначенням строку підготовки питання і відповідального зайого підготовку.
Стаття 7. Скликання сесії, її пленарних засідань та засідань постійних комісійрайонної ради.1. Районна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарнихзасідань ради, а також засідань постійних комісій.2. Першу сесію новообраної районної ради скликає районна територіальна виборчакомісія не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради укількості, яка забезпечує повноважність складу ради. Перше пленарне засіданняпершої сесії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, якийінформує раду про підсумки виборів депутатів. З моменту визнання повноваженьдепутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатівради в кількості не більше п’яти осіб – представників партій, які набрали найбільшукількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії почергово головують напленарних засіданнях ради до обрання голови ради. З часу обрання голови ради вінведе пленарні засідання ради відповідно до вимог Закону України „Про місцевесамоврядування в Україні” та цього Регламенту.3. Наступні сесії ради скликаються головою районної ради в міру необхідності, алене менше одного разу на квартал.У разі немотивованої відмови голови районної ради або неможливості нимскликати сесію ради, сесія скликається заступником голови районної ради увипадках:1) відповідно до доручення голови районної ради;2) якщо голова районної ради без поважних причин не скликав сесію у двотижневийстрок після настання умов, передбачених п. 4 ст. 7 даного Регламенту;3) якщо сесія не скликається головою районної ради у строки, передбачені ЗакономУкраїни „Про місцеве самоврядування в Україні”.4. Сесія ради може бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третинидепутатів від загального складу районної ради або голови районної державноїадміністрації. 5.У разі, якщо посадові особи, зазначені у п. 3 статті 7, у двотижневий строк нескликають сесію на вимогу суб’єктів, зазначених у п. 4 ст. 7, сесія може бутискликана депутатами районної ради, які становлять не менш як одну третину складуради.6. Розпорядження голови ради чи пропозиції (у випадках, передбачених ст.46 Закону“Про місцеве самоврядування в Україні”) про скликання та порядок денний сесіїради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше, ніж за 10 днів до сесії, ау виняткових випадках
– не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання,місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.Винятковість випадків визначається ініціатором скликання сесії і обумовлюється урозпорядженні про її скликання.7.У випадку, коли після засідань постійних комісій ради пленарне засідання невідбулось, голова ради своїм розпорядженням призначає іншу дату проведенняпленарного засідання, про що депутати і населення інформуються не пізніш як задень до його проведення.8.У випадку, коли не всі питання порядку денного були розглянуті, проводятьсянаступні пленарні засідання сесії.9.Засідання постійної комісії ради скликається її головою, а в разі неможливостівиконувати ним свої повноваження
– його заступником.10.Засідання постійної комісії ради скликається в міру необхідності, але не рідшетермінів, визначених Положенням “Про постійні комісії районної ради”. ЦимПоложенням регламентується і порядок ведення цих засідань.
Стаття 8. Підготовка питань до розгляду на сесії районної ради.1.Пропозиції про скликання сесії районної ради, вмотивовані і підписаніініціаторами, подаються голові районної ради із зазначенням питань та проектамидокументів, розгляд яких пропонується.2.Пропозиції щодо питань на розгляд сесії можуть вноситися головою районноїради, постійними комісіями, депутатами, головою районної державної адміністрації,управліннями районної державної адміністрації, іншими районними структурамичерез постійні комісії ради, а на пленарному засіданні – лише депутатами районноїради.3.Пропозиції щодо кожного питання, яке пропонується включити до проектупорядку денного сесії, котрі надійшли не від депутатів або постійних комісійрайонної ради, подаються голові ради разом з проектом рішення, яке пропонуєтьсяприйняти з цього питання не пізніше ніж за 1 день до проведення засідання колегіїради з питань порядку денного чергового пленарного засідання. До проекту рішеннядодається обгрунтування необхідності прийняття даного рішення. Проекти рішеньповинні бути юридично обгрунтованими.Пропозиції, що надійшли несвоєчасно, розглядаються на наступній сесії.4. Питання, які попередньо включені в порядок денний чергової сесії, розглядаютьсяпостійними комісіями та колегією ради.5. Депутат районної ради отримує у виконавчому апараті районної ради не пізніше,ніж за 1 день до проведення засідання постійної комісії, матеріали з питань, яківиносяться на розгляд сесії. У виняткових випадках, які зазначені у цьомуРегламенті, проект рішення із обгрунтуванням головуючого на пленарномузасіданні вноситься до порядку денного за рішенням ради у скорочений термін. 6.Зауваження та пропозиції депутатів, постійних комісій, колегії до проектіврішень систематизуються у вигляді таблиці та надаються депутатам перед початкомколегії та пленарного засідання.7.До моменту включення проекту рішення до порядку денного він може бутивідкликаний ініціатором. Проект, включений до порядку денного за рішеннямрайонної ради, може бути відкликаний лише за згодою ради.8.Подання депутатів, груп чи фракцій, які стосуються певних питань порядкуденного чергової сесії, вносяться голові ради у письмовій формі не пізніше як за 1день до проведення засідання колегії ради з питань порядку денного черговогопленарного засідання. Ці пропозиції повинні відповідати вимогам цього Регламентущодо підготовки питань до розгляду на пленарному засіданні ради. Подання, щонадійшли несвоєчасно, розглядаються на наступній сесії.9.Скорочення термінів подання проектів рішень розглядається в кожному окремомувипадку колегією ради, а внесені на початку пленарного засідання
– радою зприйняттям окремого процедурного рішення.Розділ ІІІ. Пленарне засідання районної ради
Стаття 9. Відкриття пленарного засідання.1. Ніхто не має права перешкоджати депутатам проводити сесії районної ради.Пленарне засідання районної ради є повноважним, якщо в ньому бере участьбільше половини депутатів від загального складу ради.Якщо з’ясується, що пленарне засідання є неповноважним, то головуючийповинен припинити пленарне засідання. Якщо після строку, визначеногоголовуючим для повторної реєстрації, кількість депутатів на пленарному засіданнівсе ж не відповідає вимогам щодо його повноважності (відсутність кворуму), тоголовуючий остаточно припиняє пленарне засідання та приймає рішення про йогоперенесення.2. На засіданнях районної ради можуть бути присутніми народні депутати України,депутати Закарпатської обласної ради, голова Закарпатської обласної ради, йогозаступники, голова Закарпатської обласної державної адміністрації, йогозаступники, голова районної державної адміністрації, його заступники, головитериторіальних громад району.Вищі посадові особи держави, голова обласної ради, голова обласноїдержавної адміністрації, голова районної державної адміністрації на пленарнихзасіданнях ради займають місце праворуч від головуючого.При необхідності на засідання районної ради запрошуються керівникиструктурних підрозділів райдержадміністрації, правоохоронних та контролюючихорганів, представники інших органів виконавчої влади та місцевогосамоврядування, політичних партій, інших громадських організацій, трудовихколективів, преси, телебачення і радіо, а також інші особи залежно від питання, щообговорюється.Запрошені повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення допитань, які розглядаються радою або постійною комісією. У разі порушенняпорядку вони, за розпорядженням головуючого, можуть позбавлятися права бутиприсутніми на засіданні.3.Пленарні засідання районної ради проводяться в сесійній залі районної ради заадресою: м.Свалява, площа Головна, 1 державною мовою. Пленарні засіданнярайонної ради розпочинаються і завершуються виконанням у сесійній заліДержавного Гімну України.4.Пленарні засідання ради відкривають, ведуть і закривають голова або заступникголови ради, а першу сесію ради відкриває і веде пленарне засідання головарайонної територіальної виборчої комісії
– до обрання тимчасової президії.5.У випадках, передбачених цим Регламентом, пленарне засідання відкриваєдепутат, за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія і якийвходить до її складу, а веде, за рішенням ради, один із депутатів ради.6.Відповідно до цього Регламенту депутат ради зобов’язаний зареєструватись ібути присутнім на пленарних засіданнях ради. Якщо депутат не може взяти участь упленарному засіданні ради або може спізнитись на його відкриття, про це вінповинен повідомити голову ради особисто або через виконавчий апарат ради допочатку пленарного засідання, вказавши відповідні причини. Про намір достроковопокинути пленарне засідання депутат зобов’язаний проінформувати головуючогона пленарному засіданні особисто або через секретаріат сесії.7.Засвідчення особи депутата із видачею картки для голосування проводиться білястолу реєстрації.8.Голосування на пленарних засіданнях здійснюється депутатами ради виключноособисто.9.При виникненні у депутата сумнівів щодо дотримання вимоги п. 9.8. Регламентупри прийнятті конкретного рішення, він може порушити перед головуючим питанняпро поіменну реєстрацію депутатів, присутніх на пленарному засіданні.Якщо зазначену пропозицію підтримає не менше 1/3 депутатів, головуючийдоручає секретаріату сесії встановити особисту присутність депутатів напленарному засіданні.Результати цієї процедури оформляються секретаріатом сесії письмово та запідписом членів секретаріату передаються головуючому на сесії.10.Рішення, щодо якого не дотримана вимога особистого голосування депутата,вважається не чинним з моменту встановлення секретаріатом сесії фактузарахування голосу відсутнього(іх) на пленарному засіданні депутата(
-ів) приголосуванні за це рішення.
Стаття 10. Порядок ведення пленарного засідання.1.Головуючий на пленарному засіданні в першочерговому порядку вноситьпропозиції щодо процедурних питань, а після пропозицій, змін і доповнень,внесених колегією, постійними комісіями, депутатськими групами, фракціями,депутатами ради, ставить їх на голосування.2. На пленарних засіданнях районною радою утворюється секретаріат сесії у складі3
-х депутатів.До обов’язків секретаріату входить:
– контроль за реєстрацією депутатів і запрошених;
– реєстрація записок депутатів і запрошених з проханням про виступ у порядку їхнадходження та передача списку виступаючих головуючому на сесії;
– облік виступаючих, контроль за роботою технічних засобів і конспектуванняосновних тезисів виступів;
– перевірка тексту протоколів сесії (у разі потреби);
– при необхідності
– підрахунок голосів під час проведення голосування;
– реєстрація заяв, пропозицій та повідомлень депутатів, постійних комісій під часзасідання та, при необхідності, їх розповсюдження;
– опрацювання звернень громадян, що надходять на адресу сесії, співпраця іззасобами масової інформації.3.Наступним етапом роботи пленарного засідання є затвердження порядку денного.4.Всі пропозиції з питань порядку денного та зміни і доповнення до ньогоставляться на голосування, якщо ініціатор подання не знімає їх перед голосуваннямабо в результаті обговорення.За пропозицією депутата або головуючого на пленарному засіданні порядок деннийможе бути розширений проектом (
-ами) рішення ради, якщо йдеться про питання,які є невідкладними. Рішення ради заноситься до протоколу.5.Невідкладні питання можуть вноситися в порядок денний тільки під часзатвердження порядку денного пленарного засідання.6.Проект порядку денного пленарного засідання, сформований відповідно до вимогцього Регламенту, обговорюється і затверджується більшістю голосів депутатів відзагальної кількості депутатів ради процедурним рішенням ради.Після затвердження порядку денного головуючий на засіданні виносить на розглядради проект порядку роботи пленарного засідання, який затверджуєтьсяпроцедурним рішенням ради.Порядок роботи пленарного засідання регулює питання тривалості пленарногозасідання, час перерви та інші питання, що стосуються організації роботиконкретного пленарного засідання.7.Після затвердження порядку денного оголошуються депутатські запити,запитання, оголошення, відповіді на депутатські запити (за наявності вимогидепутата
– автора запиту, яка до початку пленарного засідання подана в письмовійформі до секретаріату сесії), прийняття рішень щодо відповідей на депутатськізапити.8.Пленарне засідання ради веде головуючий. Головуючий на засіданні ради:
– відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви впленарних засіданнях ради відповідно до прийнятого порядку роботи;
– виносить на обговорення проекти рішень ради, оголошує їх повну назву, редакціюта ініціаторів внесення;
– інформує про матеріали, що надійшли на адресу ради;
– повідомляє списки осіб, які записалися до виступів;
– надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;
– створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;
– ставить питання на голосування, оголошує його результати;
– забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;
– робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;
– вживає заходів до підтримання порядку на засіданні;
– має право виправляти фактичні помилки, допущені у виступах на пленарномузасіданні;
– здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.9.Під час засідання ради головуючий на засіданні не коментує промовців і не дає їмоцінок, за винятком випадків, зазначених у цьому Регламенті.Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці підчас обговорення питання, і головуючий на засіданні вважає, що рада отримала зцього питання достатню інформацію, він може звернутися до промовця з проханнямскоротити або закінчити виступ. Якщо промовець виступає не з обговорюваного питання, допускає образливівислови на адресу осіб, організацій, установ чи держави, або перевищуєвстановлений для виступу час, головуючий, після попередження, позбавляєпромовця слова.10.На час доповіді, співдоповіді або виступу у дебатах головуючого на засіданні,під час розгляду внесеної ним пропозиції з непроцедурного питання та прийняттярішення щодо неї, а також під час розгляду питання персонально щодо головуючогона засіданні він звільняє місце, відведене для головуючого на засіданні; веденнязасідання у цей час доручається іншій особі, зазначеній в цьому Регламенті.11.Районна рада розпочинає свої пленарні засідання, як правило, з 10.00 години.Після кожних 2 годин роботи сесії може оголошуватися перерва на 15 хвилин. Принеобхідності рада може встановити інший порядок роботи.12.В будь
-який час депутат районної ради може звернутися з однією із наступнихпропозицій щодо регламенту роботи пленарного засідання:
– стосовно перерви у засіданні, переносу чи відміни засідання;
– про те, щоб вважати список для виступів вичерпаним;
– стосовно завершення обговорення поточного пункту порядку денного;
– стосовно перенесення пункту порядку денного;
– стосовно повторного винесення пункту порядку денного на розгляд постійноїкомісії.13.При обговоренні одного питання депутат має право взяти слово не більше якдвічі. Це обмеження не стосується доповідача з даного питання. Головуючий надаєслово для виступів у порядку черги або попереднього запису (після обраннясекретаріату сесії).14.Під час виступів на пленарних засіданнях встановлюються такі орієнтовніобмеження часу:
– доповідь
– до 20 хв.;
– співдоповідь
– до 10 хв. кожна;
– запитання та відповіді на них по доповіді та співдоповідях
– до 30 хв.;
– обговорення доповіді
– до 30 хв.;
– виступ в обговоренні
– до 7 хв.;
– повторний виступ
– до 1 хв.;
– запитання
– до 1 хв.;
– відповідь на запитання
– до 1 хв.;
– репліка за порядком ведення
– до 1 хв.;
– оголошення, звернення, репліки
– до 1 хв.За згодою депутатів головуючий може, в міру необхідності, продовжитизазначений час.15.Пропозиція про дострокове припинення обговорення ставиться на голосування змоменту її надходження.Обговорення припиняється, якщо за це проголосувало більше половиниприсутніх депутатів.16.Якщо не менш як 1/3 депутатів проголосували проти припинення обговорення,воно поновляється на термін не більш як 15 хвилин.Подальше продовження обговорення можливе на вимогу не менш як половинидепутатів, присутніх на засіданні.17.Після припинення обговорення перед голосуванням доповідачі та співдоповідачімають право на заключне слово до 5 хвилин кожний. 18.Якщо після припинення обговорення один з депутатів наполягає на виступі і йогопідтримує не менш як 1/3 депутатів, йому надається час до 3 хвилин. Таких виступівможе бути не більше двох з одного питання.19.Всі пропозиції, що надійшли, ставляться на голосування, якщо автори незнімають їх. З мотивів голосування надаються 4 виступи до 1 хвилини кожний (небільше двох виступів за проект і не більше двох виступів проти).
Стаття 11. Порядок голосування на пленарних засіданнях.1.Після закінчення обговорення питання головуючий на засіданні оголошує порядокголосування з обговореного питання.2.Початок голосування головуючий погоджує з присутніми на засіданні депутатами,оголошує про необхідну кількість голосів для прийняття рішення, а також про видголосування, якщо з цього приводу надійшли від депутатів пропозиції.3.На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, якщо ініціатор подання незнімає їх перед голосуванням або в результаті обговорення, в наступному порядку:
– внесені колегією ради;
– внесені постійними комісіями;
– внесені депутатами в ході обговорення питання на пленарному засіданні.Пропозиції чи поправки, які не отримали необхідної кількості голосів депутатів напідтримку, вважаються відхиленими.4.Якщо пропозиція, поправка сформульовані нечітко, головуючий на засіданніуточнює в ініціатора запропонований ним текст пропозиції чи поправки і ставить наголосування. Головуючий на засіданні відмовляє у постановці на голосуванняпропозиції, поправки, якщо вона не стосується обговорюваного питання, суперечитьчинному законодавству, раніше прийнятим рішенням, повторює за суттювідхилений районною радою текст.5.У разі, коли дві або більше пропозиції, що стосуються одного й того ж питання,виключають одна одну, районна рада проводить голосування пропозицій у порядкуїх внесення.Прийняття однієї з кількох пропозицій, що стосуються одного й того ж питання івиключають одна одну, означає відхилення наступних, які на голосування неставляться.6.Тексти пропозиції чи поправки, що будуть ставитись на голосування, повинніоголошуватися, при цьому називається їх ініціатор, якому надається можливість дляобгрунтування внесеної пропозиції чи поправки.7.Перед кожним голосуванням головуючий формулює зміст питання, що будеставитися на голосування, після чого відразу пропонує провести голосування щодонього.Після закінчення голосування головуючий оголошує його результатвідповідно до наданої секретаріатом (лічильною комісією) інформації.8.Після оголошення головуючим початку голосування ніхто не може йогопереривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікомуне надається.У разі порушення процедури голосування негайно проводиться повторнеголосування без дебатів.
Стаття 12. Порядок прийняття рішень на пленарних засіданнях.1. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.Рішення районної ради після їх обговорення приймаються на пленарному засіданнібільшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених цимРегламентом та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».Якщо в ході обговорення проекту рішення були висловлені зауваження іпропозиції, то запропонований проект рішення береться за основу. Післяголосування щодо зауважень і пропозицій рішення приймається в цілому зпропозиціями та поправками, які отримали необхідну кількість голосів напідтримку.Рішення ради про внесення змін до рішення про районний бюджет можутьприйматися окремо по кожному головному розпоряднику районного бюджету, якщоза таку форму проголосувало більше половини депутатів від загального складу ради.Рішення районної ради може прийматися на пленарному засіданні без обговорення вцілому, якщо жоден з депутатів не наполягає на цьому.2.Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрімвипадків, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування вУкраїні», в яких рішення приймаються таємним голосуванням.3.Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань картками дляголосування, при проведенні таємного голосування
– бюлетенями.Депутат, який був відсутній в залі під час голосування, не може віддати свійголос раніше або пізніше.При потребі, для проведення голосування і визначення його результатів сесіяради обирає з числа депутатів відкритим голосуванням лічильну комісію в кількості5 депутатів.Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря. Рішення лічильноїкомісії приймаються більшістю голосів членів комісії. Протоколи засідань лічильноїкомісії затверджуються районною радою відкритим голосуванням, крім протоколівпро встановлення результатів таємного голосування, які доводяться до відома радина її пленарному засіданні.4.Результати поіменного голосування підлягають оприлюдненню та наданню зазапитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Наофіційному веб
-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаютьсяпротягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань.Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесіїради».5.Рішення ради підписує головуючий на пленарному засіданні протягом 5 днів післяїх прийняття. Додатки до рішення підписує заступник голови ради.6.Рішення ради нормативно
-правового характеру набувають чинності з дня їхофіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строквведення цих рішень у дію.7.Рішення ради, її органів, розпорядчі документи посадових осіб ради з мотивівїхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними всудовому порядку, а також можуть бути скасовані за їх ініціативою.8.Рішення ради та її органів, розпорядчі документи посадових осіб ради доводятьсядо відома населення через друковані та електронні засоби масової інформації. Назвернення депутата працівники виконавчого апарату ради видають йому копіївідповідних рішень чи розпорядчих документів посадових осіб ради. Ці ждокументи видаються громадянам на їх вимогу відповідно до вимог чинногозаконодавства.
Стаття 13. Дисципліна та етика на пленарних засіданнях. 1. На засіданнях районної ради, постійних комісій та колегії, виступаючий повиненне допускати образливих, грубих чи некоректних висловлювань, невикористовувати у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомостістосовно громадян, органів державної влади, органів місцевого самоврядування,об’єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та іншихпосадових чи службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів,закликати до насильницьких, незаконних дій. Виступаючий має дотримуватисьдепутатської етики та Регламенту, з повагою ставитись до інших думок тависловлювань.Головуючий на засіданні має право попередити виступаючого пронеприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а у разіповторного порушення
– позбавити його права виступу на даному засіданні зарішенням ради.Депутат, прізвище якого згадувалось у виступі виступаючого, має право нарепліку.2. Якщо головуючий звертається до виступаючого, останній повинен зупинити свійвиступ, інакше головуючий може припинити його виступ.Якщо виступаючий виступає без дозволу головуючого, мікрофон може бутивиключено без попередження.3. Якщо виступаючий перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється нез обговорюваного питання, головуючий після двох попереджень позбавляє йогослова. Частина виступу промовця, яка виголошена після позбавлення його слова,не заноситься до протоколу засідання.4. Під час засідання районної ради депутати та інші особи, присутні на пленарномузасіданні, не повинні заважати виступаючим і слухачам діями, які перешкоджаютьвикладенню або сприйманню виступу.Головуючий продовжує час для виступу промовця на термін, на який вінпереривався, якщо це не пов”язано із застосуванням до виступаючого заходіввпливу, передбачених цим Регламентом.5.Якщо депутат чи інша особа, присутня на пленарному засіданні, своєюповедінкою заважає проведенню засідання районної ради, використовує у своємувиступі грубі чи некоректні висловлювання, оголошує явно недостовірні відомостіпро фізичних чи юридичних осіб, головуючий попереджає його персонально ізакликає до порядку.Після повторного попередження протягом засідання головуючий, за згодоюбільшості присутніх депутатів, визначеною шляхом голосування без обговорення,може позбавити депутата слова до закінчення пленарного засідання.
Стаття 14. Протокол пленарного засідання районної ради.1. Засідання районної ради протоколюється.Ведення протоколу засідання здійснюєвиконавчий апарат районної ради. Протокол сесії оформляється відділоморганізаційного забезпечення діяльності ради виконавчого комітету райрадипротягом 1(одного) місяця після закриття пленарного засідання.2. Протокол повинен відбивати хід пленарного засідання ради. Він повинен такожмістити інформацію про день і час проведення засідання, кількість депутатів,присутніх на засіданні, порядок денний сесії, прізвища головуючого і тих, хтовиступає на засіданні, всі внесені на голосування питання, повні результатиголосування, основні тезиси виступів. До протоколу засідання районної радидодаються: 8 прийняті рішення;8 дані про поіменну реєстрацію присутніх на засіданні депутатів;8 результати поіменного голосування (за наявності);8 результати голосування;8 список запрошених на сесію.3. Якщо сесія районної ради складається із кількох пленарних засідань, складаєтьсяпротокол кожного засідання окремо.Протокол засідань районної ради підписує головуючий на засіданні.Прийняті рішення районної ради та протоколи районної ради розміщуються наВеб
-сайті Свалявської районної ради.
Стаття 15. Особливості підготовки проектів рішень районної ради, які носятьрегуляторний характер.1. Планування діяльності районної ради з підготовки проектів регуляторних актів(надалі
– РА) здійснюється в рамках підготовки та затвердження планів роботи радиу порядку, встановленому Законами України “Про засади державної регуляторноїполітики у сфері господарської діяльності” та “Про місцеве самоврядування вУкраїні”.2.Районна рада під час планування своєї діяльності відокремлює питання, якіпотребують прийняття РА в окремий план. Плани підготовки проектів РА нанаступний календарний рік затверджуються в кінці поточного року.Розгляд районною радою проектів рішень регуляторного характеру, невключених до плану її діяльності з підготовки проектів РА, є можливим тільки післявнесення відповідних доповнень до цього плану.3.Затверджені плани діяльності з підготовки проектів РА, а також зміни до них, непізніше, як у десятиденний строк після їх затвердження, офіційно оприлюднюютьсяу спосіб передбачений законодавством.4.Стосовно кожного проекту РА, його розробником до оприлюднення проектуготується аналіз регуляторного впливу (надалі
– АРВ). Якщо проект РА одночасномістить норми, що регулюють господарські відносини або адміністративнівідносини між районною радою та суб”єктами господарювання і норми, щорегулюють інші суспільні відносини, а також індивідуально
-конкретні приписи, тоАРВ готується лише щодо норм, які регулюють господарські або адміністративнівідносини між районною радою та суб”єктами господарювання.5.Проект РА з АРВ, підписаний розробником та узгоджений у встановленомупорядку в 2
-х примірниках та електронній копії надаються для реєстрації дозагального відділу. Реєстрація здійснюється шляхом відповідного запису в журналіреєстрації проектів РА та АРВ.Після реєстрації проект РА ради з АРВ передається загальним відділом длярозгляду до постійної комісії ради з питань фінансів та бюджету (далі
-відповідальна постійна комісія).У разі невідповідності змісту проекту РА з АРВ чинному законодавству щодопроцедури регуляторної діяльності він повертається його розробнику надоопрацювання.6.Кожен проект РА з АРВ, що вноситься на розгляд районної ради, подається довідповідальної постійної комісії для вивчення та надання висновку про відповідністьпроекту РА вимогам статей 4 та 8 Закону України “Про засади державноїрегуляторної політики у сфері господарської діяльності” в термін не пізніше 10 робочих днів з моменту одержання на експертизу РА на підставі АРВ, якимсупроводжується проект РА.7. Висновки відповідальної постійної комісії передаються для вивчення до постійноїкомісії, до сфери відання якої належить супроводження розгляду проекту РА (далі
-головна постійна комісія), за винятком випадків, коли відповідальна комісія єголовною постійною комісією.При представленні на пленарному засіданні ради проекту РА голова відповідальноїпостійної комісії доповідає висновки цієї постійної комісії про відповідністьпроекту РА вимогам статей 4 та 8 Закону України “Про засади державноїрегуляторної політики у сфері господарської діяльності”.8.У разі внесення на розгляд ради проекту РА без АРВ відповідальна постійнакомісія ради приймає рішення про направлення проекту РА на доопрацюванняоргану чи особі, яка внесла цей проект. Копія цього рішення направляється довідома у загальний відділ.9. Регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений районною радою, якщонаявна хоча б одна з таких обставин:
– відсутній АРВ;
– проект РА не був оприлюднений.10. Кожен проект РА оприлюднюється з метою одержання зауважень і пропозиційвід фізичних та юридичних осіб, їх об”єднань.Оприлюднення проектів РА з АРВ з метою одержання зауважень і пропозицій,забезпечення прозорості регуляторного процесу, підвищення ефективності РАпроводиться після одержання позитивних висновків відповідальної і головноїпостійних комісій районної ради.Рішення про оприлюднення РА приймається відповідальною постійноюкомісією в день одержання висновків по змісту проекту РА з АРВ.Усі зауваження і пропозиції щодо проекту РА та відповідного АРВ, одержаніпротягом встановленого строку, підлягають обов”язковому розгляду розробникомцього проекту. За результатами цього розгляду розробник проекту регуляторногоакта повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції абомотивовано їх відхиляє.Оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень іпропозицій не може бути перешкодою для проведення громадських слухань та будь
-яких інших форм відкритих обговорень цього проекту регуляторного акта.11. Організаційне забезпечення оприлюднення проекту РА з АРВ здійснює відділорганізаційного забезпечення діяльності районої ради разом з розробником.Оприлюднення проектів РА з АРВ здійснюється у такий спосіб:
– в засобах масової інформації та на офіційній сторінці районної ради в мережіІнтернет публікується повідомлення про оприлюднення цього проекту;
– не пізніше ніж через 5 робочих днів там же оприлюднюється проект рішеннярайонної ради та аналіз регуляторного впливу.12. Зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту РА, внесеного на розглядсесії ради, та відповідного АРВ надаються фізичними та юридичними особами, їхоб”єднаннями розробникові цього проекту та головній постійній комісії ради умісячний термін з дня опублікування проекту РА з АРВ.13.Проект РА з АРВ та експертний висновок
– документи відкритого доступу, якізнаходяться на офіційній сторінці районної ради в мережі Інтернет абооприлюднюються в інший спосіб не заборонений законом. 14. Відділ документообігу,кадрового та правового забезпечення діяльності районноїради не пізніше наступного робочого дня після одержання та реєстрації пропозиційта зауважень до проектів РА з АРВ передає їх копії розробнику проекту та головнійпостійній комісії районної ради.15. Після закінчення публічного обговорення розробник протягом 10 робочих днів:
– аналізує одержані пропозиції та зауваження і складає їх зведену таблицю, якупередає головній постійній комісії;
– у разі потреби за наслідками публічного обговорення коригує проект РА з АРВ;
– відкориговані проекти РА повторно подає на розгляд головної і відповідальноїпостійних комісій, остання з яких приймає остаточний висновок щодо наданогопроекту;
– через засоби масової інформації та офіційну сторінку районної ради в мережіІнтернет може інформувати територіальну громаду про результати публічногообговорення.16.Рішення про необхідність перегляду РА, прийнятого районною радою, на підставіаналізу звіту про відстеження його результативності приймає головна постійнакомісія або розробник проекту цього регуляторного акта.17.Районна рада щорічно заслуховує звіт про здійснення державної регуляторноїполітики.Щорічні звіти оприлюднюються шляхом їх опублікування в друкованихзасобах масової інформації та на офіційній сторінці районної ради в мережіІнтернет.Розділ ІV. Постійні комісії районної ради
Стаття 16. Постійні комісії є органами ради, що обираються з числа її депутатів длявивчення, попереднього розгляду і підготовки питань та проектів рішень, якіналежать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.
Стаття 17. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складіголови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуютьсявідповідною комісією.За рішенням ради про обрання постійних комісій голосування можепроводитися в цілому по складу комісії, по кожній кандидатурі окремо або в іншомупорядку.Протягом строку повноважень рада може утворювати нові постійні комісії,ліквідовувати і реорганізовувати раніше утворені комісії, вносити зміни до складукомісій. Депутат може обиратись до складу однієї постійної комісії та брати участь вроботі інших комісій з правом дорадчого голосу. Чисельність комісій формується уприблизно рівній кількості.
Стаття 18. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова районноїради та його заступник.
Стаття 19. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативоюпопередньо розглядають проекти програм соціально
-економічного і культурногорозвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають іготують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського ісоціально
-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради,розробляють проекти рішень ради в межах їхньої компетенції та готують висновки зцих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
Стаття 20. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, якіпропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодженнявідповідною радою, готують висновки з цих питань.
Стаття 21. Постійні комісії за дорученням ради, голови, заступника головирайонної ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних іпідконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання ради,райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділеньнезалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатамиперевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – нарозгляд ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради.
Стаття 22. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку,визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств,установ, організацій та їх філіалів і відділень, розташованих на відповіднійтериторії, необхідні матеріали і документи.
Стаття 23. Організація роботи постійної комісії ради покладається на головукомісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членамкомісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об”єднаннямигромадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами,організує роботу з реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутностіголови комісії або неможливості виконувати ним свої повноваження з іншихпричин, його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.
Стаття 24. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і єправомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складукомісії.На кожному засіданні ведеться протокол.У протоколі вказується номерпротоколу, дата, список присутніх членів комісії, запрошених, порядок денний,тощо.
Стаття 25. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готуютьвисновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаютьсябільшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а вразі його відсутності
– заступником голови або секретарем комісії. Протоколизасідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.
Стаття 26. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розглядуорганами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, якимвони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомленокомісіям у встановлений ними строк.
Стаття 27. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень радиможе створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представниківгромадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількохпостійних комісій, можуть, за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, їїголови, заступника голови районної ради розглядатися постійними комісіямиспільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільнихзасіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.
Стаття 28. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.
Стаття 29. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.Розділ V. Тимчасові контрольні комісії районної ради
Стаття 30. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються зчисла її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань,що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісіїподають звіти і пропозиції на розгляд ради.
Стаття 31. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву тазавдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за цепроголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.
Стаття 32. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, якправило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, тазалучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повиннірозголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв”язку з її роботою.
Стаття 33. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються змоменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієїкомісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.Розділ VІ. Депутат районної ради
Стаття 34. Повноваження депутата районної ради починаються з дня відкриттяпершої сесії районної ради, з моменту офіційного оголошення підсумків виборіврайонною територіальною виборчою комісією, і закінчуються в день відкриттяпершої сесії районної ради нового скликання.Повноваження депутата районної ради, який обраний за списком партіїзамість вибулого, починаються після повідомлення територіальної виборчої комісіїпро його реєстрацію на черговому пленарному засіданні районної ради.Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках,передбачених законом.
Стаття 35. Депутат представляє інтереси всіх територіальних громад району, маєвсю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради таутворюваних нею органів, несе обов”язки перед виборцями, радою та її органами,виконує їх доручення. Депутат ради повинен входити до складу однієї з постійнихкомісій ради.З метою рівноправного представлення інтересів мешканців всіхадміністративно
-територіальних одиниць, співпраці з територіальними громадамиміста та сіл району у вирішенні проблем соціально
-економічного розвитку, депутатрайонної ради може бути закріплений за окремою територіальною громадоюрайону. При цьому враховуються особисте бажання, місце проживання чидіяльності депутата. Координація роботи по взаємодії депутатів районної ради зтериторіальними громадами району покладається на заступника голови районноїради.Депутат підтримує постійний зв”язок з виборцями закріпленої за ним громадиміста, села, проводить депутатські прийоми, зустрічі, вивчає проблеми та сприяє їхвирішенню, вивчає громадську думку, потреби населення, інформує про нихпрофільну комісію, а у виключних випадках районну раду. У своїй роботіопирається на допомогу місцевих рад, громадськості, трудових колективів таоб”єднань громадян.
Стаття 36. На час сесій, засідань постійних комісій ради, а також для здійсненнядепутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутатзвільняється від виконання виробничих або службових обов”язків.
Стаття 37. Депутат зобов’язаний брати участь у роботі сесій ради, засіданьпостійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.Депутат зобов’язаний зареєструватися і бути присутнім на пленарномузасіданні районної ради та її органів, до яких його обрано.
Стаття 38. Депутат, який не може взяти участь у пленарному засіданні районноїради, повинен завчасно, із зазначенням причини повідомити про це голову районноїради особисто або через виконавчий апарат районної ради, а про неможливість взятиучасть у засіданні постійної комісії
– голову цієї комісії.У разі невиконання депутатом цієї вимоги, він дає пояснення з цього приводукомісії з питань законності, правопорядку, регламенту, депутатської етики тагласності.У разі пропуску депутатом без поважних причин протягом року більшеполовини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання нимрішень і доручень ради та її органів, рада може звернутися до відповідної партії зпропозицією вжити до депутата заходи впливу у встановленому законом порядку.
Стаття 39. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються насесіях ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу якихйого обрано.
Стаття 40. Депутат районної ради може мати до п’яти помічників
-консультантів,які працюють на громадських засадах.Умови діяльності та кількість помічників
-консультантів депутата районноїради визначаються Положенням про помічника
-консультанта депутата районноїради, яке затверджується районною радою.Також районною радою затверджується опис посвідчення помічника
-консультанта депутата районної ради.
Стаття 41. Депутат районної ради має право на депутатське звернення,депутатський запит і депутатське запитання.Депутатське звернення – викладена в письмові формі вимога депутата зпитань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчоївлади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівниківправоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організаційнезалежно від форм власності, здійснити певні дії, вжити заходів, чи дати офіційнероз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.Депутатське звернення розглядається у встановлені Законом строки.Якщо депутат районної ради не задоволений результатами розгляду свогозвернення або якщо зазначені вище органи та посадові особи ухиляються відвирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має правовнести депутатський запит.Депутатський запит – це підтримана радою вимога депутата районної ради допосадових осіб ради і її органів, керівників місцевих органів виконавчої ради,підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, розташованихабо зареєстрованих на території району, а також до голови районної державноїадміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, яківіднесені до відання ради.Депутатський запит повинен включати коротку характеристику фактичногостану справи, що є його предметом, і проблеми, що виникають з цього стану. Депутатський запит може бути внесений депутатом районної ради або групоюдепутатів попередньо, або на пленарному засіданні ради у письмовій чи уснійформі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради.Голова ради доводить текст депутатського запиту до відповідного органу абопосадової особи, до яких його звернуто.Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов’язані у15
-денний строк дати офіційну письмову відповідь на нього районній раді ідепутату, який його вніс. Якщо запит з об’єктивних причин не може бутирозглянуто у зазначений строк, то орган або посадова особа зобов’язані письмовоповідомити про це раду та депутата районної ради, який вніс запит, і запропонуватиінший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту.Відповідь на запит, у разі необхідності, розглядається на пленарному засіданні ради.Після оголошення відповіді на запит депутат має право виступити з реплікою і датиоцінку відповіді. Час на такий виступ не повинен перевищувати 5 хвилин.За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведенообговорення, якщо на цьому наполягає не менше 1/4 присутніх на засіданнідепутатів районної ради.Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату тачас обговорення радою відповіді на запит. Вони або уповноважені ними особимають право бути присутніми на цьому засіданні ради.За результатами розгляду відповіді на депутатський запит районна радаприймає відповідне рішення.Облік депутатських запитів і контроль за їх розглядом здійснює виконавчийапарат районної ради відповідно до Регламенту роботи виконавчого апаратурайонної ради.Депутатське запитання
– це засіб одержання депутатом інформації абороз”яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошенона сесії ради або дано депутату в індивідуальному порядку. Запитання невключається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому неприймається.
Стаття 42. Пропозиції, зауваження, висловлені депутатами на сесії ради абопередані в письмовій формі головуючому на її пленарних засіданнях, розглядаютьсярадою чи, за її дорученням, постійними комісіями ради або надсилаються на розглядвідповідним органам та посадовим особам, які зобов”язані розглянути ці пропозиціїі зауваження у строки, встановлені радою, і про вжиті заходи повідомити депутатата раду.
Стаття 43. Депутат має право знайомитися з будь
-якими офіційними документами,які зберігаються у районній раді та робити виписки, копіювання цих документів.
Стаття 44. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатськоїдіяльності та порядок відкликання визначаються Конституцією України, законами”Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про статус депутатів місцевих рад”,іншими законами, цим Регламентом.Розділ VІІ. Депутатські групи та фракції районної ради
Стаття 45. Депутатські групи утворюються депутатами ради для спільної роботи поздійсненню депутатських повноважень у виборчих округах. Депутати радиоб’єднуються в депутатські групи за єдністю територій їх виборчих округів,спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками. Депутатська групаскладається не менш як з п’яти депутатів районної ради.
Стаття 46. Депутатські фракції формуються на партійній основі (єдності поглядівабо партійного членства) депутатами районної ради для реалізації цілей партії. Доскладу депутатських фракцій можуть входити і позапартійні депутати, якіпідтримують політичну спрямованість фракцій.
Стаття 47. Депутат районної ради може входити до складу лише однієї депутатськоїгрупи чи фракції. Голова районної ради, його заступник не входять до складужодної депутатської групи чи фракції.
Стаття 48. Порядок роботи депутатської групи, фракції, умови вступу депутата додепутатської групи, фракції, його виходу чи виключення з них визначаються цимРегламентом та самою депутатською групою, фракцією згідно з діючимзаконодавством.
Стаття 49. Кожна депутатська групи, фракція повинна бути зареєстрованарайонною радою. Умовою її реєстрації є подання на ім”я голови районної радипідписаного депутатами письмового повідомлення про створення депутатськоїгрупи чи фракції з викладенням її назви, мети чи завдання, переліком персональногоскладу членів групи чи фракції, а також прізвищ депутатів, які уповноваженіпредставляти групу чи фракцію. Повідомлення про створення депутатської групи,фракції подається голові ради у міжсесійний період, а у день сесії – перед початкомпленарного засідання.
Стаття 50. Після відповідного оформлення матеріалів про створення депутатськоїгрупи чи фракції головуючий на пленарному засіданні інформує депутатів ради простворення такої депутатської групи, фракції, її кількісний та персональний склад іуповноважених представників.У такому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських фракцій.
Стаття 51. Про зміни у складі депутатської групи, фракції її повноважнийпредставник повідомляє письмово голову районної ради. Це повідомлення підписуєі депутат, щодо якого воно подається, або лише уповноважений представникдепутатської групи чи фракції, якщо депутата виключено з групи чи фракції.
Стаття 52. Депутатські групи, фракції мають право:1) на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;2) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чизатверджує рада;3) на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради зкожного питання порядку денного сесії ради;4) об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в радічи опозиції;5) здійснювати інші права, передбачені законами України.
Стаття 53. Жодна депутатська фракція не має права виступати від імені районноїради.
Стаття 54. За зверненням уповноваженого представника депутатської фракціївиконавчий апарат районної ради поширює серед депутатів підготовлені неюматеріали як офіційні документи. Розділ VІІІ. Голова районної ради
Стаття 55. Голова районної ради обирається районною радою з числа її депутатів умежах строку повноважень ради таємним голосуванням.
Стаття 56. Пропозиції щодо кандидатур на посаду голови районної ради вносятьсядепутатами районної ради на першій її сесії.Прізвища кандидатів на посаду голови районної ради вносяться до бюлетенівв алфавітному порядку.
Стаття 57. Таємне голосування організовується лічильною комісією, обраною зчисла депутатів.
Стаття 58. Порядок обрання голови районної ради затверджується радою на їїпленарному засіданні процедурним рішенням.За результатами таємного голосування обраним вважається кандидат, щонабрав більше 50 відсотків голосів від загальної кількості депутатів. Якщо зарезультатами таємного голосування жоден з кандидатів не набрав необхідноїкількості голосів, оголошується перерва для консультацій, після чого проводитьсяповторне голосування.
Стаття 59. Голова ради здійснює свої повноваження до припинення нимповноважень депутата районної ради відповідного скликання, крім випадківдострокового припинення повноважень голови ради відповідно до Закону України”Про місцеве самоврядування в Україні”.
Стаття 60. Голова ради працює у раді на постійній основі, не може мати іншийпредставницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, утому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої упозаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цьогоприбуток.
Стаття 61. У своїй діяльності голова ради є підзвітним раді і може бути звільненийз посади радою шляхом таємного голосування.
Стаття 62. Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд радина вимогу не менше третини депутатів від загального складу ради.
Стаття 63. Голова районної ради:
– скликає сесії ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населенняінформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачаєтьсявнести на розгляд ради, веде засідання ради;
– забезпечує підготовку сесій ради і питань, що вносяться на її розгляд, доведеннярішень ради до виконавців, організує контроль за їх виконанням;
– представляє раді кандидатури для обрання на посаду заступника голови ради,вносить на затвердження ради пропозиції щодо структури органів ради, їївиконавчого апарату, витрат на їх утримання;
– вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій ради та їхголів;
– координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організаціївиконання їх рекомендацій;
– організовує подання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх повноважень;
– організовує, відповідно до законодавства, проведення референдумів та виборів доорганів державної влади і місцевого самоврядування;
– організовує роботу колегії ради;
– призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділіввиконавчого апарату ради;
– здійснює керівництво виконавчим апаратом ради;
– є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її виконавчогоапарату;
– підписує рішення ради, протоколи сесій ради;
– забезпечує роботу по розгляду звернень громадян та доступу до публічноїінформації, веде особистий прийом громадян;
– забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення громадянами проектіврішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки,оприлюднює рішення ради;
– представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органамимісцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, трудовими колективами,адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також узовнішніх відносинах відповідно до законодавства;
– за рішенням ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів місцевихорганів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують праватериторіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваженнярайонної ради та її органів;
– звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, у тому числіпро виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації”, здійсненнядержавної регуляторної політики виконавчим апаратом районної ради, а на вимогуне менш як третини депутатів
– у визначений радою термін;
– вирішує інші питання, доручені йому радою.Голова районної ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.Розділ ІХ. Заступник голови районної ради
Стаття 64. Заступник голови районної ради обирається радою у межах строку їїповноважень з числа депутатів цієї ради шляхом таємного голосування і здійснюєсвої повноваження до припинення ним повноважень депутата районної радивідповідного скликання, крім випадків дострокового припинення його повноважень,встановлених Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”.
Стаття 65. Повноваження заступника голови ради можуть бути достроковоприпинені без припинення повноважень депутата ради за рішенням ради, щоприймається шляхом таємного голосування. Питання про дострокове припиненняйого повноважень може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третинидепутатів від загального складу ради або голови ради.
Стаття 66. Заступник голови ради здійснює повноваження голови районної ради завідсутності голови ради на підставі його розпорядження, а також у разінеможливості виконання головою ради своїх обов”язків з інших причин.
Стаття 67. Заступник голови ради працює у раді на постійній основі. На ньогопоширюються вимоги щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою(діяльністю), встановлені Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”для голови ради.
Стаття 68. Пропозиції щодо кандидатури для обрання заступника голови районноїради вносить голова районної ради.
Стаття 69. Обраним заступником голови районної ради вважається кандидат, що зарезультатами таємного голосування набрав більше 50 відсотків голосів від загальноїкількості депутатів.В разі, коли кандидат не набрав необхідної кількості голосів, головоюрайонної ради оголошується перерва для консультацій, після чого проводитьсяповторне голосування.Розділ Х. Колегія районної ради
Стаття 70. Районна рада утворює колегію ради. Колегія ради є дорадчим органомради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, щопередбачається внести на розгляд ради. Колегія ради може приймати рішення, якімають дорадчий характер.
Стаття 71. До складу колегії ради входять голова ради, його заступник, головипостійних комісій ради, уповноважені представники депутатських груп і фракцій.
Стаття 72. Колегія ради діє на основі Положення про неї, що затверджується радою.Розділ ХІ. День депутата
Стаття 73. День депутата – це форма позасесійної участі депутатів в ознайомленніз практикою роботи представницьких органів, соціально
-економічним розвиткомрегіону, новими законодавчими актами, що регулюють діяльність органів місцевогосамоврядування.
Стаття 74. Присутність депутатів районної ради на дні депутата є обов’язковою.Допускається присутність помічників
-консультантів депутатів районної ради.
Стаття 75. На Дні депутата передбачається навчання депутатів районної ради таознайомлення їх:
– із змінами та доповненнями до актів чинного законодавства;
– з практичною діяльністю підприємств, організацій та установ районубезпосередньо на місцях при підготовці питань для розгляду на сесії;
– з передовим досвідом депутатської діяльності;
– з практикою роботи депутатського корпусу інших районних, міських, сільськихрад, голів територіальних громад;
– з проектами основних рішень ради, які потребують попереднього обговорення.
Стаття 76. Підготовку та організацію проведення Дня депутата здійснюютьзаступник голови районної ради або керуючий справами виконавчого апаратурайонної ради.Розділ ХІІ. Виконавчий апарат районної ради
Стаття 77. Виконавчий апарат районної ради забезпечує здійснення радоюповноважень, наданих їй Конституцією України, законами України.
Стаття 78. Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове, інформаційне,аналітичне, матеріально
-технічне забезпечення діяльності ради, її органів,депутатів, сприяє здійсненню відповідною радою взаємодії і зв’язків зтериторіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами тапосадовими особами місцевого самоврядування, сприяє акредитованим працівникамзасобів масової інформації у здійсненні ними професійної діяльності, заздалегідьповідомляє їх про час проведення засідань, прес – конференцій, надає інформаційніматеріали, необхідні для ознайомлення громадськості з роботою районної ради.
Стаття 79. Виконавчий апарат ради утворюється районною радою. Його структура ічисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням її голови.
Стаття 80. Виконавчий апарат ради за посадою очолює голова районної ради.
Стаття 81. Виконавчий апарат ради здійснює свою роботу на підставі Регламентуроботи виконавчого апарату, який затверджується рішенням районної ради. Цей Регламент може бути доповнений і змінений за рішенням районної ради.